DİSK çalışma yaşamı yol haritasını açıkladı

DİSK Yönetim Kurulu, hükümetin açıkladığı salgına karşı mücadelede yeni döneme ilişkin yol haritası açıkladı. DİSK, “Önlemler siyasal hesaplara dayalı olarak değil, bilim insanlarının ve sağlık meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda alınmalıdır” dedi

Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, Covid19- ile mücadele sırasında ve sonrasında yeni bir toplumsal düzen ve çalışma yaşamında yeni bir yol haritası kapsamında bir dizi öneride bulundu.

İki aydır süren salgının halk sağlığını ve toplumsal yaşamı derinden etkilediğini söyleyen DİSK, “Salgın nedeniyle devasa bir iş ve gelir kaybı yaşanıyor. Kuşkusuz salgının toplumsal ve iktisadi etkileri en çok işçi sınıfını ve dar gelirlileri etkiliyor. Salgının gelir eşitsizliğini, toplumsal adaletsizliği ve yoksulluğu daha da artıracağı sır değil. Tüm dünyada neoliberal dönemde kamusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin zayıflatılmasının sonucu olarak Covid-19 salgını büyük halk sağlığı sorunlarına yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Tüm işler en az 15 gün durdurulsun”

Salgına karşı mücadelede yeni bir dönem gündemde iken DİSK olarak “Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası” hazırlayan Yönetim Kurulu açıklamasında şunları kaydetti:

“Önlemler siyasal hesaplara dayalı olarak değil, bilim insanlarının ve sağlık meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda alınmalıdır. Zorunlu ve acil olmayan işler dışında tüm işlerin en az 15 gün süreyle durdurulması gerektiği konusunda ısrarlıyız. Bu önlem, salgının kontrol altına alınmasında ve yeni bir dalganın ortaya çıkmasının önlenmesinde son derece önemlidir.

“Salgınla mücadelenin en önemli şartı şüphesiz fiziksel mesafe ve izolasyondur. Bu nedenle çalışma yaşamında köklü değişikliklere ihtiyaç vardır. Çalışma sürelerinin gelir kaybı olmaksızın kısaltılması, çalışırken hastalığa yakalanan emekçiler için Covid-19’un iş kazası ve özellikle de sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, işyerlerinde salgın kurulları oluşturulması, işçi servislerinin yeniden düzenlenmesi.

“Temmuz ayı ile birlikte toplu iş sözleşmesi prosedürüne dönülmesini öneren DİSK, “Sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin (işkolu, işyeri barajı vb.) kaldırılması, 696 sayılı KHK ile bir bölümü merkezi idarede kadroya alınan bir bölümü ise belediye şirketlerine alınarak “kadrolu kamu işçisi statüsü tanınmayan” yüzbinlerce kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi haklarının tanınması, kamu işçileri arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması, aynı işi yapan işçilerin aynı ücretlere ve haklara sahip olması, belediye şirketlerine alınan ve kamu işçisi hakları tanınmayan işçilerin de kadroya alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İşçilerin işlerini korumak için alınması gereken önlemler

DİSK Yönetim Kurulu, Covid-19 salgının işçilerin gelirleri ve işleri için büyük risk oluşturduğunu belirterek, alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

“İşten çıkarma yasağı devam etmeli ve istisnaları kaldırılarak yeniden düzenlenmelidir.
-Ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir.
-‘Nakdi ücret desteği’ adı altında yapılan 1.168 TL uygulamasına son verilerek, bu işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanmalıdır. Kısa çalışma ödeneği için ön koşul aranmamalı ve alt sınırı asgari ücret olmalıdır.
-Merkezi idare ve yerel yönetimlerde çalışan kamu işçilerinin haklarında bir kayıp yaşanmamalıdır. -Kamu hizmeti verenler, özel sektör işçisi gibi değerlendirilerek ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine tabi tutulamaz.
-İşsizlik Sigortası Fonu sadece işçilere tahsis edilmeli ve Fon’dan yapılan işveren destek ve teşvikleri durdurulmalıdır.
-Kayıt dışı çalışanların geçimini sağlamak üzere düzenli bir sosyal sigorta desteği sağlanmalıdır. -Düzensiz ve kuralları değişen keyfi sosyal yardım mekanizması yerine bütün yurttaşların asgari geçimi sağlayacak bir aile sigortası uygulamasına geçilmelidir.
-Emekli aylıkları ve gelirlerinin alt sınırı asgari ücret olmalıdır.”

“Ağır dolaylı vergi yükü azaltılmalı”

“Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası”nda hükümetin iktisat ve maliye politikalarına dair de öneriler yer aldı. Bu öneriler özetle şöyle:

“-TBMM bütçe yapma yetkisini kullanmalı, Covid-19 koşullarının gerektirdiği kamucu önceliklere sahip yeni bir bütçe yapılmalıdır.
-Yeni bütçe ile kamuya sosyal harcamalar için yeni kaynaklar yaratılmalı ve halkın üzerindeki ağır dolaylı vergi yükü azaltılmalıdır.
-Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.
-Yeni bütçe ile yeni kaynaklar bulunmalı, özellikle etkin bir servet vergisi ve adil bir vergi düzenlemesi yapılmalıdır.
-Etkin ve verimli olmayan kamu yatırımları durdurulmalı, bunun yerine istihdam olanağı sağlayacak kamu yatırım ve hizmetleri öncelenmelidir.
-Kamu istihdamı artırılmalıdır.”

“Cinsiyetçi işbölümü kadına şiddeti arttırıyor”

Yönetim Kurulu açıklamasında, salgınla birlikte kadınların ev içi yükünün arttığına vurgu yaparak, “Covid-19 salgını kadınların ev içi iş yükünü artırırken cinsiyetçi toplumsal işbölümünü derinleştiriyor ve kadına yönelik şiddeti de artırıyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet politikaları kapsamında önlemler alınması gerekmektedir. Gerek hukuksal ve gerekse uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları daha görünür hale gelmeli ve etkin şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Kadına yönelik şiddet ve tacizi besleyen söylem ve uygulamalardan vazgeçilmeli, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin şekilde uygulanmalıdır” talebinde bulundu.

“Omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz”

Önerilerin kısa vadede hayata geçirilmesi çağrısı yapan DİSK Yönetim Kurulu, “DİSK olarak Covid-19 ile mücadelede sırasında ve Covid-19 sonrası toplumsal düzen için bir dizi acil önlem öneriyoruz. Bu öneriler kısa vadede hayata geçirilmelidir. Orta ve uzun vadede ise emekçilerin, halkın ve toplumun ihtiyaçlarını önceleyen eşitlikçi, dayanışmacı ve sosyal adalet ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzen için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası” tam metni için tıklayınız.